Zapewnienie jakości projektu SAP

Zapewnienie jakości projektu SAP

Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jest przedsięwzięciem skomplikowanym i obarczonym sporym ryzykiem. Ryzyko to potęgowane jest poprzez występowanie asymetrii informacji pomiędzy Klientem i firmą wdrażającą. Stopień skomplikowania rozwiązań SAP i „techniczny” charakter wielu dokumentów projektowych utrudnia ich szybkie zrozumienie przez przedstawicieli Klienta. Może to prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień i napięć w projekcie, a także do zagrożenia harmonogramu i/lub budżetu.

Oferta

Aby zminimalizować ryzyko, o którym wspominamy powyżej, LST proponuje pakiet usług Zapewnienia jakości projektu SAP w skład którego wchodzi:
 • bieżąca ocena stanu realizacji Projektu we wszystkich fazach jego cyklu życia
 • zgłaszanie pisemnie bieżących uwag dotyczących jakości procesu oraz podejmowanych kluczowych decyzji
 • zgłaszanie pisemnie zidentyfikowanych zagrożeń dla realizacji Projektu oraz proponowanie środków zaradczych
 • rekomendowanie ewentualnych zmian w sposobie realizacji Projektu
 • wsparcie Kierownika Projektu w zakresie zarządzania zmianami w związku z realizacją Projektu
 • sporządzanie i dostarczanie raportu przed każdym posiedzeniem Komitetu Sterującego, dotyczącego stanu zapewnienia jakości Projektu.

LST świadczy usługi, polegające na bieżącej kontroli jakości prac wdrożeniowych poprzez:
 • spotkania z Kierownikiem Projektu
 • dokonywanie analizy i sygnalizowanie potencjalnych negatywnych skutków i zagrożeń wynikających z zaistniałych lub ewentualnych opóźnień
 • dokonywanie oceny realizacji Projektu zgodnie ze standardami jakości przyjętymi przy świadczeniu usług informatycznych (tzw. Best practices)
 • dokonywanie bieżącej analizy dokumentacji Projektu pod kątem zgodności zawartych w niej rozwiązań z Koncepcją Biznesową oraz zakresem Projektu oraz metodyką prowadzenia prac w systemie SAP
 • dokonywanie oceny poprawności i ergonomii proponowanych rozwiązań pod kątem spełnienia wymagań biznesowych oraz możliwości ich wykonania
 • dokonywanie oceny proponowanych modyfikacji w stosunku do wersji standardowej systemu
 • analizowanie nieplanowanych kosztów i proponowanie rozwiązań zmierzających do ich zminimalizowania
 • wsparcie Kierownika Projektu podczas spotkań Zespołów Projektowych
 • sporządzanie i dostarczanie raportu dla Kierownika Projektu wraz z uwagami po przekazaniu każdego produktu w ramach danej Fazy oraz po zgłoszeniu danej Fazy do odbioru.
Do projektu dedykowani są najbardziej doświadczeni konsultanci LST, posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań SAP.

Nasi Klienci

Vattenfall Poland, Animex

Pobierz materiały dodatkowe

Doradztwo informatyczne – świadczone usługi

Zobacz inne usługi Doradztwa Informatycznego

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.